Zasady rekrutacji zostały ujęte w Statucie Akademii Młodego Człowieka.  Poniżej przestawiamy jego zapis:

  1. Przyjęcie dziecka do szkoły, na rok szkolny następuje po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych):

1) karty zgłoszenia do Akademii Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa podpisanej przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),

2) oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu Statutu oraz zobowiązania podpisanego przynajmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) do uiszczania czesnego.

  1. Przyjęcie dziecka do Szkoły może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę posiadania przez Szkołę wolnych miejsc.
  2. Uczniów do klasy pierwszej przyjmuje się według kolejności zapisów.
  3. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
  4. Uczniów z zagranicy przyjmuje się na podstawie przetłumaczonego świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
  5. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły poza wyżej wymienionymi zasadami jest :

1) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez Szkołę,

2) rozmowa z rodzicami dziecka.

  1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do pozostałych klas Akademii Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa jest:

1) wolne miejsce w danej klasie,

2) złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez szkołę,

3) pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejętności ucznia z wybranych przedmiotów,

4) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

5) rozmowa z rodzicami.

  1. Szczegółowe wymagania i terminy na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor Szkoły odrębnym zarządzeniem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress